برچسبفراخوان مونترویی

فراخوان جلیقه‌زردهای مونترویی در پاسخ به فراخوانِ کومرسی

جلیقه‌زردهای مونترویی Montreuil فراخوانِ مجمعِ مردمیِ کومرسی را، مبنی‌بر به‌هم‌پیوستن‌مان در یک مجمعِ مجامع، در یک کمونِ کمون‌ها، به تاریخِ ۲۶ ژانویه امسال، شنیدند.
ما از آن‌ها تشکر می‌کنیم و در پاسخ به دعوت‌شان در آن مجمع حضور خواهیم یافت.

بایگانی

برچسب‌ها