دستهدولت دیگر هیچی نیست، ما همه چیز باشیم

دولت دیگر هیچی نیست، ما همه‌چیز باشیم

تصادفی نیست اگر یونان، که زادگاهِ ایده‌ی دموکراسی بوده است، نخستین گشاینده‌ی راهِ مبارزه‌ علیه فسادِ دموکراتیک باشد، فسادی که در همه‌جا با فشارِ چندملیتی‌ها و مافیاهای مالی وخامت می‌یابد. در این کشور ظهورِ مقاومتی دیده می‌شود که از رخوتِ آن پرولتاریای اروپایی، که ده‌ها سال است سلطه‌ی مصرف‌پرستی و تحریف‌های شیادانه‌ی رهایی بیهوش‌‌اش کرده، گسسته است. کیشِ مصرف، دموکراسیِ سوپرمارکتی‌ای را اشاعه داده...

بایگانی

برچسب‌ها